พระราชวัชราภรณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
วิสัยทัศน์
เอกลักษณ์
อัตลักษณ์
โครงสร้างการบริหาร
ฝ่ายบริหารวิชาการ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน
กิจกรรมการเรียนการสอน
จดหมายข่าว ม.ว.ก.
ดาวน์โหลด
ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมโรงเรียน
กิจกรรมรับนักเรียนใหม่ กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา กิจกรรมสอบธรรมสนามหลวง
กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน กิจกรรมบรรพชาสามเณร กิจกรรมสอบธรรมศึกษา
กิจกรรมละลายพฤติกรรมนักเรียนใหม่ กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์และวิชาการ กิจกรรมสอบบาลีสนามหลวง
กิจกรรมวันไหว้สมเด็จฯ กิจกรรมสอบ O-Net กิจกรรมต้อนรับผู้สอบผ่านบาลี
กิจกรรมวันไหว้ครู กิจกรรมสอบ B-Net กิจกรรมประชุมกรรมการโรงเรียน
กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก กิจกรรมอบรมนักธรรมก่อนสอบสนามหลวง กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ
กิจกรรมวันรำลึกถึงสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ กิจกรรมอบรมบาลีก่อนสอบสนามหลวง กิจกรรมสนองปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
Facebook มหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย
กองพุทธศาสนศึกษา
มหาเถรสมาคม
โรงเรียนมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย เลขที่ 57 หมู่ 1 ต.สนับทึบ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170 โทรศัพท์ 035-745039,ผอ 081-8174320,รอง.วิชาการ 035-745061 โทรสาร (035)745019