Image default
Editor's Picks

การแข่งขันทักษะทางวิชาการเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต ๓

การแข่งขันทักษะทางวิชาการเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต ๓

สืบสาน  สืบธรรม  เลิศล้ำวิชาการ สืบงานพระปริยัติ
ครั้งที่ ๑๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

วันอังคารที่  ๑  กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕
ณ โรงเรียนมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย  ตำบลสนับทึบ 

อำเภอวังน้อย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

………………………………………………………

วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕
เวลา ๐๗.๓๐ น.           – พระภิกษุสามเณรผู้เข้าแข่งขันฉันภัตตาหารเช้า / ผู้เข้าร่วมงานรับประทานอาหารเช้า

ณ ศาลาหอฉันวัดชูจิตธรรมารามพระอารามหลวง

เวลา ๐๘.๐๐ น. – ผู้บริหาร  ครู  บุคลากรทางการศึกษา  สามเณรนักเรียนลงทะเบียน ณ  กองอำนวยการ

(ห้องประชุมศาลาประสานใจ)

เวลา ๐๙.๔๐ น.           – ผู้บริหาร  คณะครู  สามเณรนักเรียนและแขกผู้มีเกียรติ ร่วมงานพร้อมกัน ณ บริเวณพิธี

เวลา ๑0.๐0 น. – พิธีเปิดโครงการแข่งขันทักษะวิชาการ

– ประธานสงฆ์ (พระราชวัชราภรณ์) รักษาการประธานเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนก

สามัญศึกษา เขต ๓ /เจ้าอาวาสวัดชูจิตธรรมาราม พระอารามหลวง จุดธูปเทียน และนำ

กล่าวบูชาพระรัตนตรัย จากนั้นขึ้นสู่อาสน์รับรอง

– ประธานสงฆ์ พระราชวัชราภรณ์ กล่าวสัมโมทนียกถา

– ประธานในพิธี (นายประดับ โพธิกาญจนวัตร) ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดกรวยกระทงดอกไม้สักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

– ประธานในพิธี (นายประดับ โพธิกาญจนวัตร) ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ถวายสักการะ

– ประธานในพิธี (นายประดับ โพธิกาญจนวัตร) ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รับคำกล่าวรายงาน

– ตัวแทนนักวิชาการ สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต ๓

(นายไกรสร บุญศรี) กล่าวรายงาน

– ประธานในพิธี (นายประดับ โพธิกาญจนวัตร) ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวเปิดงาน

– ประธานสงฆ์ พระราชวัชราภรณ์ มอบของที่ระลึก

– ประธานในพิธีลั่นฆ้องเป็นสัญลักษณ์ของการเปิดงาน และถ่ายภาพร่วมกัน

(เสร็จพิธีเปิดโครงการฯ) ช่วงเช้า

Related posts

มหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย MAHAVAJIRALONGKORN BUDDHIST COLLEGE

admin

เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปี ๒๕๖๕

admin

กองงานบาลี

admin

Leave a Comment