Image default
Primary

วิสัยทัศน์ โรงเรียนพระปริยัติธรรม มหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย.

วิสัยทัศน์
ผู้นําในการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญที่มีความเป็นเลิศด้านวิชาการ คุณธรรม จริยธรรมและด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่สังคม

เป้าประสงค์

1. ผู้เรียนเป็นผู้ที่มีจิตสํานึกในด้านคุณธรรม จริยธรรมและศีลธรรม
2. นักเรียนผู้มีความรู้ ความสามารถ เป็นผู้นําทางด้านวิชาการและสามารถสื่อสารได้อย่างน้อย 2 ภาษา

พันธกิจ
1. พัฒนาโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนคุณภาพสูงทางด้านการจัดการศึกษา การบริหารจัดการภายในและบุคลากร
2. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกระบวนการเรียน รู้ให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการ

Related posts

ประวัติความเป็นมา

admin

Inside the school for children excluded as young as five

admin

Rise of the ‘live-in’ tutor as families move teachers in for the summer holidays

admin

Leave a Comment