Image default
Primary Secondary

โรงเรียนมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

ระเบียบการสมัคร
โรงเรียนมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดมหาเถรสมาคม สำนักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
คุณสมบัติและหลักฐานของผู้สมัครเข้าเรียน

Related posts

ประกาศนักเรียน มวก. และนักศึกษา มมร.มวก. ทุกรูป ผู้ใคร่สนใจในการศึกษาสายตรง บาลี/อังกฤษ /พระไตรปิฏก/ ปฏิปทา วัตร

admin

พระราชวัชราภรณ์

admin

เกี่ยวกับโรงเรียน

admin

Leave a Comment