Category : Editor’s Picks

Editor's Picks

การแข่งขันทักษะทางวิชาการเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต ๓

admin
การแข่งขันทักษะทางวิชาการเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต ๓ สืบสาน  สืบธรรม  เลิศล้ำวิชาการ สืบงานพระปริยัติ ครั้งที่ ๑๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ วันอังคารที่  ๑  กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย  ตำบลสนับทึบ  อำเภอวังน้อย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ……………………………………………………… วันที่ ๑...