Category : Student Life

Student Life

มหกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับเขต ครั้งที่ 14 การศึกษา 2564

admin
#มหกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับเขต ครั้งที่ 14 การศึกษา 2564 จัดโดยสำนักงานเขตการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 3 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ณโรงเรียนมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลสนับทึบ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา #debgo3 Www.debgo3.org...
Student Life

ภาพบรรยากาศการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา (B-NET)

admin
ภาพบรรยากาศการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา (B-NET) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในระหว่างวันที่ ๒-๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๕ ณ โรงเรียนมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย วัดชจูิตธรรมาราม พระอารามหลวง อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพจ: สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต ๓ ลิงก์: https://www.facebook.com/debgo3.org/  ...
Student Life

มหกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับเขต ครั้งที่ ๑๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

admin
ถ่ายทอดสด….มหกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับเขต ครั้งที่ ๑๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เชต ๓ “สืบสาน สืบธรรม เลิศล้ำวิชาการ สืบงานพระปริยัติธรรม” วันอังคารที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย วัดชูจิตธรรมาราม พระอารามหลวง ตำบลสนับทึบ อำเภอวังน้อย...
Student Life

การประชุมรักษาการประธาน เขตการศึกษาพระปริยัติธรม แผนกสามัญศึกษา ๑๔ เขต ครั้งพิเศษ ๒๕๖๕

admin
ขอถวายการต้อนรับ พระเทพโมลี ผู้แทนเจ้าประคุณสมเด็จพระธีรญาณมุนี ประธานกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรม แผนกสามัญศึกษา   ใน การประชุมรักษาการประธาน เขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ๑๔ เขต ครั้งพิเศษ/๒๕๖๕ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๙.๐๐ น.   ณ วัดชูจิตธรรมาราม อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา...
Student Life

โครงการอบรมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติ ขึ้นพื้นฐาน (O-Net) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

admin
โครงการอบรมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติ ขึ้นพื้นฐาน (O-Net) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดย กองพุทธศาสนศึกษา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมกับ สำนักงานเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต ๓ วันที่ ๑๐ – ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕...