Tag : ทุนการศึกษาของพระอาจารย์ต้น

Secondary

ประกาศนักเรียน มวก. และนักศึกษา มมร.มวก. ทุกรูป ผู้ใคร่สนใจในการศึกษาสายตรง บาลี/อังกฤษ /พระไตรปิฏก/ ปฏิปทา วัตร

admin
 ประกาศนักเรียน มวก. และนักศึกษา มมร.มวก. ทุกรูป ผู้ใคร่สนใจในการศึกษาสายตรง บาลี/อังกฤษ /พระไตรปิฏก/ ปฏิปทา วัตร สามารถสมัครที่อาจารย์พระมหาไพจิตร,ดร. โดยตรงได้เลยนะ เพื่อเข้ารับทุนการศึกษาของพระอาจารย์ต้น โดยต้องมี 4 ข้อในใจเท่านั้น หมายเหตุ เป็นทุนการศึกษาที่พระอาจารย์ต้องการเน้นพิเศษ...