Home Page 2
Primary

เกี่ยวกับโรงเรียน

admin
สถานที่ตั้ง มหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย ตั้งอยู่ในบริเวณวัดชูจิตธรรมาราม พระอารามหลวง เลขที่ 57 หมู่ที่ 1 ตำบลสนับทึบอำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170 ถนนพหลโยธิน ระหว่างหลักกิโลเมตรที่ 73 – 74 สายกรุงเทพมหานคร – สระบุรี โทร. (035) 745-039, (085) 1750838
Editor's Picks

การแข่งขันทักษะทางวิชาการเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต ๓

admin
การแข่งขันทักษะทางวิชาการเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต ๓ สืบสาน  สืบธรรม  เลิศล้ำวิชาการ สืบงานพระปริยัติ ครั้งที่ ๑๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ วันอังคารที่  ๑  กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย  ตำบลสนับทึบ  อำเภอวังน้อย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ……………………………………………………… วันที่ ๑
Primary

ประวัติความเป็นมา

admin
ประวัติ สถานที่ตั้ง มหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัยตั้งอยู่ในบริเวณวัดชูจิตธรรมาราม พระอารามหลวง เลขที่ 57 หมู่ที่ 1 ตำบลสนับทึบอำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170 ถนนพหลโยธิน ระหว่างหลักกิโลเมตรที่ 73 – 74 สายกรุงเทพมหานคร – สระบุรี โทร. (035) 745-039, (085) 1750838
Secondary

ประกาศนักเรียน มวก. และนักศึกษา มมร.มวก. ทุกรูป ผู้ใคร่สนใจในการศึกษาสายตรง บาลี/อังกฤษ /พระไตรปิฏก/ ปฏิปทา วัตร

admin
 ประกาศนักเรียน มวก. และนักศึกษา มมร.มวก. ทุกรูป ผู้ใคร่สนใจในการศึกษาสายตรง บาลี/อังกฤษ /พระไตรปิฏก/ ปฏิปทา วัตร สามารถสมัครที่อาจารย์พระมหาไพจิตร,ดร. โดยตรงได้เลยนะ เพื่อเข้ารับทุนการศึกษาของพระอาจารย์ต้น โดยต้องมี 4 ข้อในใจเท่านั้น หมายเหตุ เป็นทุนการศึกษาที่พระอาจารย์ต้องการเน้นพิเศษ
Student Life

มหกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับเขต ครั้งที่ 14 การศึกษา 2564

admin
#มหกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับเขต ครั้งที่ 14 การศึกษา 2564 จัดโดยสำนักงานเขตการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 3 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ณโรงเรียนมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลสนับทึบ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา #debgo3 Www.debgo3.org
Secondary

สมาคมส่งเสริมการศึกษาในถิ่นกันดาร ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ถวายทุนการศึกษา ทุนบาลี

admin
ดร มนวิภา ประชัญคดี นายกสมาคม สมาคมส่งเสริมการศึกษาในถิ่นกันดาร ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ถวายทุนการศึกษา ทุนบาลี ประจำเดือน ตุลาคม และพฤศจิกายน ๒๕๖๔ พระมหาปฏิภาณ บุญประคม สุปฺปฏิภาโณ นักเรียนปธ 8 5,000 บาท สามเณรณัฐ ทิพย์แก้ว นักเรียนปธ 9 5,000 บาท
University

กำหนดการวันทำบุญอุทิศแด่บูรพาจารย์ และ พิธีแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุงาน ประจำปี 2564

admin
กำหนดการ งานวันทำบุญอุทิศแด่บูรพาจารย์ และ พิธีแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุงาน ประจำปี 2564 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย วันพุธที่ 29 เดือน กันยายน พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุม อาคาร 80 ปี สมเด็จพระพุทธชินวงศ์   เวลา 09.45 น. – ผู้บริหาร