top of page

กำหนดการรายงานตัวนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

สมัครเรียน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

: 081-5847213 พระครูวิศิษฐธรรโมทัย ผู้อำนวยการโรงเรียน

: 087-6637887 ครูมณีรัตน์ดู 32 ครั้ง

Comments


bottom of page