top of page

พิธีบำเพ็ญกุศลวันกตเวที ปีที่ ๕๐

มหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย โดย มูลนิธิมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย

วันที่ ๑๖ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๖ ณ ศาลาหอฉัน วัดชูจิตธรรมาราม พระอารามหลวง อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยาดู 1 ครั้ง
bottom of page