top of page

สิ่งที่ต้องเตรียมและนำมาด้วยในวันรายงานตัว/มอบตัวนักเรียนใหม่

1. จีวร สบง ประคต อังสะ สำหรับนักเรียนที่บวชมาแล้ว 2. เสื้อผ้า ชุดนักเรียนโรงเรียนเดิม สำหรับนักเรียนที่ยังไม่ได้บวช 3. ของใช้ส่วนตัวที่จำเป็น เช่น ที่นอน หมอน ผ้าห่ม 4. ยาประจำตัว (ถ้ามี) 5. เอกสารที่ใช้ในการสมัครเรียน ฉบับจริง

เอกสารการสมัคร 1. รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 2 ใบ 2. ใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1) 3. ทะเบียนบ้าน 4. บัตรประชาชน 5. สูติบัตร 6. หนังสือสุทธิผู้บรรพชา (ถ้ามี)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : 081-5847213 พระครูวิศิษฐธรรโมทัย ผู้อำนวยการโรงเรียน : 087-6637887 ครูมณีรัตน์ Line : https://lin.ee/4e5ZI3h


ดู 30 ครั้ง

Comments


bottom of page