top of page

บุคลากร

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

21.jpg

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

14.jpg

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

12.jpg

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

LINE_ALBUM_บุคลากร2_230417_5.jpg
LINE_ALBUM_บุคลากร2_230417_12.jpg

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

LINE_ALBUM_บุคลากร2_230417_10.jpg

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา

LINE_ALBUM_บุคลากร2_230417_7.jpg

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

LINE_ALBUM_บุคลากร2_230417_3.jpg

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

LINE_ALBUM_บุคลากร2_230417_6.jpg
LINE_ALBUM_บุคลากร2_230417_8.jpg
LINE_ALBUM_บุคลากร2_230417_9.jpg
24.jpg

เจ้าหน้าที่

13.jpg
LINE_ALBUM_บุคลากร2_230417_1.jpg
LINE_ALBUM_บุคลากร2_230417_0.jpg

Call 

123-456-7890 

Follow

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
bottom of page