top of page
  • Facebook
  • บรรทัด

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานดังนี้
๑.ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
๒.ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
    มี ๒ แผนการเรียนคือ 
     ๑. แผนการเรียนคณิต-วิทย์ 
     ๒. แผนการเรียนคณิต-ภาษา

การศึกษาทางด้านพระพุทธศานา

จัดการศึกษาด้านพระพุทธศาสนา
๒ หลักสูตร คือ
๑.หลักสูตรนักธรรมตรี-เอก
๒.หลักสูตรบาลีประโยค๑-๒ถึง๙

ศูนย์การเรียนรู้และบริการ

ประกอบด้วย
๑. ห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์จำนวน ๘ ห้อง
๒. ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาตร์
๓.ห้องปฏิบัติการทางภาษา
๔. ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
๕.ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
๖.สถานพยาบาลมูลนิธิสิรินธร

ทุนการศึกษา

โรงเรียนได้จัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนทุกรูปที่ตั้งใจเรียน ๑. ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารีฯ
๒. ทุนเรียนดีประเภทต่างๆ
๓.ทุนจิตอาสาประเภทต่างๆ
๓.ทุนสำหรับผู้สอบไล่ได้เปรียญธรรม และ อื่นๆ

ภาพรวมโรงเรียน

ที่ตั้ง

มหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัยตั้งอยู่ในบริเวณวัดชูจิตธรรมาราม พระอารามหลวง เลขที่ 57 หมู่ที่ 1 ตำบลสนับทึบอำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170

bottom of page