top of page
  • Facebook
  • บรรทัด

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานดังนี้

๑.ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

๒.ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

    มี ๒ แผนการเรียนคือ 

     ๑. แผนการเรียนคณิต-วิทย์ 

     ๒. แผนการเรียนคณิต-ภาษา

การศึกษาทางด้านพระพุทธศานา

จัดการศึกษาด้านพระพุทธศาสนา

๒ หลักสูตร คือ

๑.หลักสูตรนักธรรมตรี-เอก

๒.หลักสูตรบาลีประโยค๑-๒ถึง๙

ศูนย์การเรียนรู้และบริการ

ประกอบด้วย

๑. ห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์จำนวน ๘ ห้อง

๒. ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาตร์

๓.ห้องปฏิบัติการทางภาษา

๔. ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์

๕.ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

๖.สถานพยาบาลมูลนิธิสิรินธร

ทุนการศึกษา

โรงเรียนได้จัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนทุกรูปที่ตั้งใจเรียน ๑. ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารีฯ

๒. ทุนเรียนดีประเภทต่างๆ

๓.ทุนจิตอาสาประเภทต่างๆ

๓.ทุนสำหรับผู้สอบไล่ได้เปรียญธรรม และ อื่นๆ

ภาพรวมโรงเรียน

1/3

ที่ตั้ง

มหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัยตั้งอยู่ในบริเวณวัดชูจิตธรรมาราม พระอารามหลวง เลขที่ 57 หมู่ที่ 1 ตำบลสนับทึบอำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170

bottom of page