top of page

กิจกรรมเฝ้าระวัง คัดกรอง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

กิจกรรมเฝ้าระวัง คัดกรอง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่สำคัญ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสพระชนมายุ ๗๒ พรรษา ในปี ๒๕๖๗

วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๖ ณ วัดชูจิตธรรมาราม อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยาดู 25 ครั้ง

コメント


bottom of page