top of page

คนดีศรีปริยัติ

อถวายมุทิตาสักการะแสดงความยินดี​

พระครูวิมลปริยัติวัฒน์ ที่ได้รับรางวัล “คนดีศรีปริยัติ”

ประเภท ผู้ปฏิบัติหน้าที่สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ประจำปีการศึกษา 2565

และ

ขอแสดงความยินดี กับ นางสาวมณีรัตน์ ชูคง ครูต่าย

ที่ได้รับรางวัล “คนดีศรีปริยัติ”

ประเภท ผู้ปฏิบัติหน้าที่สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ประจำปีการศึกษา 2565ดู 11 ครั้ง

Comentarios


bottom of page